กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ITA

ITA โรงพยาบาลชำนิ


ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 Dowload
EB2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 Dowload
EB3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Dowload
EB4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
สขร.1 ธันวาคม 2561 - มิถุนายน 2562 Dowload
สขร.1 ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561  Dowload
สขร.1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  Dowload

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอชำนิปี 2562 Dowload
EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอชำนิปี 2562 Dowload
EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอชำนิปี 2562 Dowload

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล Dowload
EB9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน Dowload

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการ Dowload
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Dowload
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลการกำกับ ติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Dowload

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาบชำนิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Dowload
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก Dowload

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต Dowload

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการไกล่เกลี่ย ทีมเคลื่อนที่เร็วรับเรื่องร้องเรียน Rapid Response Team (RRT) ปี 2562 Dowload

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน Dowload

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านความโปร่วใสการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน องค์การภาครัฐ ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ ประจำปี 2562 Dowload
EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
การร่วมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส Dowload

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชำนิ Dowload
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อน Dowload
EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านความโปร่วใสการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน องค์การภาครัฐ ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ ประจำปี 2562 Dowload

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลชำนิ ปี 2562 Dowload
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีไตรมาสที่ 2 Dowload

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลชำนิ Dowload
EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนการ ระยะเวลาการให้บริการผู้มารับบริการ Dowload