กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ITA

ITA โรงพยาบาลชำนิ ปีงบประมาณ 2565

เลือกปีงบประมาณ

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ