กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ITA

ITA โรงพยาบาลชำนิ ปีงบประมาณ 2564

เลือกปีงบประมาณ

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค Dowload
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค์การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชำนิ Dowload
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชำนิ Dowload
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชำนิ Dowload
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชำนิ Dowload
EB2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 Dowload
ขอรายงานปัญหาที่พบในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 Dowload
ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลชำนิ Dowload
EB4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซน์ของหน่วยงาน Dowload
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 งป. ลงทุน ไตรมาสที่ 2 Dowload
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 งป. ลงทุน ไตรมาสที่ 2 Dowload
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซน์ของหน่วยงาน Dowload
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 งป. ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน Dowload
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 งป. ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน Dowload
ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุดที่ 2) Dowload
ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุดที่ 1) Dowload
สขร. ไตรมาสที่ 1 ต.ค 63 - ธ.ค 63 Dowload
ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Dowload
ชุดจัดซื้อครุภัณฑ์​ต่ำกว่าเกณฑ์ Dowload
ข้อสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001 ลว 10 ต.ค 60 Dowload
แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่วใส และป้องกันการมีผลประโยนช์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลชำนิ Dowload
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 Dowload
รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน Dowload
ขอรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปี งป. 2564 และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาล Dowload
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 Dowload
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง Dowload
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (70%) Dowload
ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% และระดับเขต 10% โรงพยาบาลชำนิ Dowload

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 ไตรมาส 3 Dowload
สขร.1 เดือน พ.ค.64 Dowload
สขร.1 เดือน เม.ย.64 Dowload
สขร.1 เดือน มี.ค.64 Dowload
สขร.1 กุมภาพันธ์ 64 Dowload
สขร.1 มกราคม 64 Dowload
สขร.1 ธันวาคม 63 Dowload
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 Dowload
สขร.1 เดือนตพฤศจิกายน Dowload
สขร.1 เดือนตุลาคม Dowload
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ ไตรมาศที่ 1 ตามแบบสรุป สขร.1 Dowload
EB6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปี งป.2563 (เม.ย.63 - ก.ย.63) Dowload
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 Dowload
บันทึกขัอความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
EB7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและหารดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Dowload
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Dowload
หนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Dowload
บันทึกข้อความลงนาม ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Dowload
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Dowload

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบปรมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบปรมาณ
ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) Dowload
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปี งป.2563 (เม.ย.63 - ก.ย.63) Dowload
บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
EB9 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบปรมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบปรมาณ
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Dowload
ภาพ กิจกรรม Dowload
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย Dowload
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย Dowload
โครงการ Dowload
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Dowload

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อนเรียน และช่องทางการร้องเรียน
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
EB11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง Dowload
EB12 : หน่วยงานของท่านเปิดโฮกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Dowload
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ Dowload
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Dowload
ภาพกิจกรรม Dowload
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ Dowload
รายงานประชุมโครงการ Dowload
โครงการ / กิจกรรม Dowload

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน Dowload
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Dowload
คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน Dowload
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
EB14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. Dowload
มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม Dowload
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม Dowload
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
หนังสือแจ้งเวียน Dowload
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ Dowload
มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ Dowload
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ Dowload

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ภาพ กิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต Dowload
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน Dowload
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Dowload
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด Dowload

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB17 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Dowload
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Dowload

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB18 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) Dowload
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) Dowload
แบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะ Dowload
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ Dowload
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน Dowload
EB19 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนช์ทับซ้อนของหน่วยงาน
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ Dowload
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Dowload
สรุปผลการประชุม Dowload
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Dowload

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนช์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนช์ทับซ้อนของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Dowload
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Dowload
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Dowload
แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Dowload
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง Dowload
EB21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลปรโยนช์ทับซ้อน
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Dowload
ภาพ กิจกรรม Dowload
รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน Dowload
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน Dowload
โครงการ Dowload
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Dowload
EB22 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมสุจริตและต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด ""จิตพอเพียงต้านทุจริต""
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Dowload
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Dowload
โครงการ Dowload
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ Dowload

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB23 : หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ""ชมรม STRONG....
กิจกรรมการดำเนินงาน Dowload
รายชื่อสมาชิก Dowload
แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม Dowload
หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากร Dowload
EB24 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคราพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Dowload
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Dowload
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Dowload
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Dowload

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ